Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Aktiviteten som fotballgruppa organiserer

Veileder for fotballaktivitet under Koronarestriksjoner

Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. Vår rekrutteringsplan med en rekrutteringsansvarlig mener vi bidrar til en stabilitet og forutsigbarhet i Torp. Dommerne prøver vi at skal ha en naturlig plass hos oss, og vi jobber systematisk med rekruttering og utvikling av dommerne. Sportsplanen håper vi kan bidra til å sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og oppfølgingen skjer gjennom Torps treneransvarlig. Århjulet sier noe om når de ulike aktiviteter skjer og hvem er ansvarlig for gjennomføring. Vi har lagt opp til mye dialog og prosess siden vi er en liten klubb og har god kontakt mellom trenere, ansvarlige og ledere i klubben.

Rekruttering og oppstart av nye lag:

Oppstart av nye lag kjøres i samarbeid med barneidrettsansvarlig i Torp IF og bør følge dette oppsettet:


Mars/april (oppstart når været er bra):

Informasjon ut til aktuelle barn og foreldere via følgende kanaler:

 • Barneidrettsgruppa i klubben
 • Informasjonsskriv om treningsoppstart, deles ut i barnehager:
  Gråtass barnehage, husk begge lokasjoner og avdelinger
  Trollklubben barnehage
  Kjølstad barnehage
 • Publiserer informasjon på nettsidene til Torp If – Fotball.
 • Publiserer informasjon på relevante facebook-sider
  Torp lokalsamfunnsutvalg
  Torp IF
  mm

Treningsoppstart

 • Invitere til oppstartstrening med foreldremøte. Ansvarlig er rekrutteringansvarlig og ungdomsleder
 • Treningen gjennomføres sammen med trener for årskullet over.
 • Vi ønsker gruppa skal bli selvhjulpen med treninger, men trenere fra barnefotballen og trenerkoordinator hjelper til ved oppstart og behov.
 • Ungdomsleder samler inn kontaktinformasjon fra foreldre.
 • Viktig med god involvering av foreldre underveis, få tak i de som er interessert.

Etablering av laget som en av klubben

 • Nytt årskull danner eget lag med egen trener og lagleder.
 • Lag facebook gruppe eller spond gruppe for laget. 
 • Foreldremøte sammen med represanter fra styret: Presentasjon av klubben, Torpekoden og retningslinjer, når laget er veletablert 
 • Hvis det er få nye spillere, så kan disse fortsette på treninger med årskullet over. 
 • Viktig at det laget meldes på cup og seriespill

August

:
Informasjon

 • Sjekk med andre klubber i nærmiljøet (primært Borgar om status der). Inviter inn spillere fra andre lag i nærmiljøet dersom de har for små grupper lokalt 
 • Informasjonsskriv om treningsoppstart, deles ut på Torp skole – 1. klasse.
 • Oppdater informasjon på nettsidene til Torp If – Fotball
 • Oppdater informasjon på relevante facebook-sider (se over)


Treningsoppstart/nytt lag

 • Hvis årskullet ikke har dannet eget lag på vårpårten, så må tiltakene nevnt over gjentas på nytt


Sportsplan - Svart og hvit tråd

Torp If er opptatt av å ha kompetente, engasjerte og inkluderende trenere, som skaper trening, trivsel og tilhørighet for klubbens spillere. I Torp If fotball er trenergjerningen basert på frivillighet. Vi har en treneransvarlig som skal veilede alle trenere og være støtte og drøftingspartner. Treneransvarlig arrangerer trenermøter for faglige drøftinger og praktiske avklaringer. Treneransvarlig skal være ansvarlig for opplegg for hospitering.  Alle trenere oppfordres til å delta på NFF sine trenerkurs og klubben dekker utgifter til dette. Les mer om dette under kompetanse.


Barnefotball
Klubben følger NFFs prinsipper for læring og trivsel, samt Torp IF barneidrettsbestemmelser.

Vi er opptatt av å få med flest mulig, lengst mulig. Torp If barnefotball skal være for alle, uavhengig av bakgrunn og ferdighetsnivå. 

Gjennom treningsøkta.no kan alle trenere finne økter og øvelser tilpasset barnas alder og modning. Innholdet i treningene bør følge anbefalt tidsbruk for spill, pasningsøvelser, individuelle ferdighetsøvelser osv. 

I barnefotballen skal alle spillere få tilnærmet lik spilletid. Oppmøte på trening, samarbeid og treningsiver må være på et tilstrekkelig nivå. Viktig at trener utøver godt skjønn. Det skal meldes på mange nok lag til at alle spillere får mest mulig spilletid. Treneransvarlig kan bidra med råd og veiledning.

Samarbeid mellom ulike årskull er viktig for å holde store nok treningsgrupper og at spillere blir kjent med hverandre på tvers av alderstrinn. Dette vil motvirke frafall senere og skape grobunn for mer roboste lag.

Alle lag skal delta på noen turneringer hvert år og oppfordres til minst ett til to sosiale treff utenom fotballbanen. 


Ungdomsfotball
Klubben følger NFFs prinsipper for læring og trivsel.

Gjennom treningsøkta.no og NFFs utviklingsplaner for de ulike årstrinn, kan alle trenere finne økter og øvelser tilpasset ungdommens alder, modning og ferdighetsnivå. Det er viktig at det legges vekt på økter både for lavterskelnivå og for målgruppa som ønsker å bli best mulig i ungdomsfotballen. 

I ungdomsfotballen skal alle spillerne ha mye spilletid. Til tross for at poeng deles ut, skal lagledelse ha et større trivsels- og utviklingsfokus enn et resultatfokus. Det er viktig at alle spillere føler at det har bidratt og er del av gruppa. Det skal ved lagspåmelding ta hensyn til alle spillere og lag skal meldes på i det nivået som bidrar til best utvikling for alle. Treneransverlig og ungdomsleder må rådføres innen ønske om lagspåmelding sendes inn til klubben.

Ekstra tiltak
Klubben er aktive i å legge til rette for at spillere skal delta i ekstra tiltak for eksempel FFK-akademi, fotballskoler, bylag, mm. 

Hospitering
Hospitering handler om å gjennomføre positiv differensiering. Klubben ønsker at spillere skal få muligheten til videreutvikling gjennom hospitering.

Alle trenere skal vurdere om spillere i spillergruppa skal få muligheter for hospitering i årskullet over. Når dette er aktuelt skal det opprettes kontakt med treneren på årskullet over. Ved hospitering er det viktig at spilleren blir presentert for ny spillergruppe på en ordentlig måte og blir godt ivaretatt. Hospitering skal regelmessig evalueres og vurderes om det skal videreføres.

Utvikling av trenere i Torp

Utvikling av dommere i Torp