Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Samfunns- og verdiarbied

Verdiarbeidet er sentralt i Torp IF. Vårt verdisett og Fair play skal prege all aktivitet hos oss. Trygge rammer for barn, unge og eldre i klubben er vårt felles ansvar. Vi i Torp må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt og gjennom våre ulike aktiviteter setter vi også andre samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. mangfold og intregring, folkehelse, tilhøringhet, trafikksikkerhet, rusforebygging og doping. Les mer om Torps miljø og bærekraftsarbeid på våre egne sider.

Vi har satt opp følgende hovedkategorier når det gjelder vårt verdiarbeid:


Verdiarbeid, Fair play og trygge rammer

Vi ønsker at alle som har lyst skal kunne være med å sparke fotball hos oss. Fotball har en fantastisk evne til å samle folk på tvers av skillelinjer som ellers kan virke som uoverkommelige kløfter. Det er utvilsomt en av de grunnleggende årsakene til at fotball er verdens største idrett! Fotballen skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar. Gode holdninger og god fremtreden oppnås gjennom utdanning og eksempelets makt. Vi jobber med dette i Torp for å at dette er tema på lagledermøte og spillermøter, vi har nedfelt forventninger til både våre tillitsvalgte og aktive. Årshjulet viser hvordan vi jobber med dette systematisk over tid og hvem som er ansvarlig for oppfølging. I gang i året arranger hovedforeningen verdimøte hvor en av klubbens verdier er tema. I tillegg er det hvert år ulike aktiviteter som bygger opp under dette. Fotballgruppa følger opp dette i våre fora, og har ikke et eget opplegg i tillegg til dette. Hovedforeningen har også rutiner for oppfølging av kravene til politiattest som fotballgruppa følger. 


Det er viktig for oss at prisen for å sparke ikke blir for høy. Dugnadsinnsats fra foreldre og frivillige er helt avgjørende for å oppnå dette. I Torp er vi heldig som har veldig mange foreldre som stiller opp på dugnader og bidrar rundt lagene våre som trenere og tillitsvalgte. I tillegg har Torp egen miljøkontakt og ordninger for å sikre at alle kan være med. Dette er tema på lagledersamlinger og på foreldremøter. 


  All aktivitet i fotball-Norge, også det vi driver Torp, bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet. Disse verdiene passer som hånd i hanske med Torps egen visjon trening, trivsel og tilhørighet. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet og føler mestring. Dette innebærer at vi i Torp skal ha klare holdninger og til temaer som rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og vi mener at det viktig at klubben har en tydelige holdninger og praksis på dette feltet. Torp vil jobbe med disse temaene på lagledermøter, spillermøter og i foreldremøter i løpet av sesongen slik at vi har dette i vår bevissthet hele tiden. Årshjulet og rollebeskrivelsene gir støtte til hvordan vi skal gjøre dette systematisk. 


  Hjemmekamper

  For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper på Torp ønsker vi at hjemmekampene gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. Kampene skal foregå innenfor rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere. Torp ønsker at det skal være gøy og hyggelig for motstanderne å komme på besøk til oss på Sportsplassen på Torp.


  Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og Torp vil at dette skal være vårt ansikt utad i kampsammenheng. Oppgaven som kampvert prøver vi skal være tilstede på så mange som mulig av kampene i barne- og ungdomsfotballen. En lagleder, annen ressursperson eller en forelder skal utfylle oppgavene som kampvert, gjerne på rundgang fra kamp til kamp. I instruks for kampvert på Torp prøver vi gjøre dette til en konkret og overkommelig oppgave. 


  Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle. 


  I alle barnefotballkamper på Torp er klubbens egne ungdomsdommere som dømmer kampene. Dette gir god læring og mestring for våre ungdommer. Vi følger anbefalte banestørrelser og alle lageledere får årlig opplæring i dette. Vi prøver også å ha åpen kiosk med et sunt utvalg under alle våre kamper gjennom sesongen.